Podejście Agile a prowadzenie biznesu

Prowadzenie biznesuOpublikowany w 2001 roku manifest Agile Software Development uznaje się za początek redefiniowania zarządzania projektami w przedsiębiorstwach. Założenia agile szybko zyskały popularność na całym świecie, pozwalając firmom na znaczną optymalizację nie tylko developmentu, ale wszystkich procesów realizowanych w biznesie.

Czym jest Agile?

Początkowo Agile dotyczyło aspektów rozwoju oprogramowania i zarządzania w branży IT, jednak szybko założenia manifestu wdrożone zostały do innych obszarów biznesu - głównie do sektora badań i rozwoju oraz przemysłowego. Podstawowymi zasadami metodyki, które zostały zdefiniowane w manifeście, są:

  • reagowanie na zmianę zamiast wykonywania planu,
  • współpraca z klientami zamiast negocjacji umów,
  • oprogramowanie robocze zamiast wszechstronnej dokumentacji,
  • osoby i interakcje zamiast procesów i narzędzi.

Podejście Agile idealnie nadaje się do zarządzania organizacją pracy zespołów w sposób interaktywny i elastycznie dopasowujący się do potrzeb realizowanych projektów. Zgodnie ze zwinnym zarządzaniem projektami (ang. agile project management), zmiany w procesach operacyjnych stanowią nieunikniony i naturalny element związany z pracą nad projektem. Zespoły powinny płynnie reagować na zmiany i dostosowywać się do nich.

Rodzaje metodyk Agile

W ciągu kilkunastu lat wytworzono kilka metodyk zgodnych z pojęciem Agile. Dzięki ich różnorodności możliwe jest precyzyjne dostosowanie sposobu zarządzania zwinnego do specyfiki organizacyjnej i produkcyjnej przedsiębiorstwa. Są to: Scrum, Lean i Extreme Programming.

Metodologia Scrum znacząco priorytetyzuje pracę. System ten opiera się na rozdzieleniu projektu na mniejsze etapy o czasie trwania nie dłuższym niż jeden miesiąc. Każda wersja projektu ma z założenia wnosić znaczną wartość oraz widoczne zmiany. Kolejne etapy realizowania projektów nazywane są sprintami.

Inną, częściową metodyką jest Lean. Opiera się ona na skutecznym niwelowaniu strat jawnych oraz ukrytych, a także ograniczania długu technologicznego. Metodyka Lean stanowi identyfikację i eliminację marnotrawstwa poprzez stworzenie prawidłowych warunków funkcjonowania organizacji. Podstawowymi założeniami metodyki Lean jest określenie i tworzenie wartości dla klienta przy jednoczesnym doskonaleniu procesów projektowych.

Extreme programming (XP) jest metodyką programowania oraz paradygmatem opartym na zasadach Agile. Metodologia XP wykorzystywana jest do tworzenia średnich i małych projektów o wysokim poziomie ryzyka. Idea tego podejścia sprowadza się do synergicznego wykorzystania wielu różnorodnych praktyk, co pozwala na wyeliminowanie niezgodności każdej z nich.

Jaką metodykę Agile wybrać?

Zespoły dość często zadają sobie to kluczowe pytanie. Różne metodyki zarządzania projektami można ze sobą łączyć i nie trzeba wybierać między jedną a drugą metodologią wpasowującą się w ramy organizacyjne. Często najlepszym rozwiązaniem - zwłaszcza dla prostych środowisk pracy - okazują się nieskomplikowane systemy, takie jak np. Scrum.

Jednak w przypadku korporacji, potrzeby synchronizacji wielu zespołów oraz realizowania projektów w bardziej złożonym środowisku, Scrum może nie wystarczyć. W takich przypadkach konieczne jest wytaszczenie cięższych dział, jakimi są paradygmaty o pełniejszym podejściu zwinnym, takim jak Agile Project Management czy Dynamic System Development Method.

Wady i zalety podejścia Agile

W każdej beczce miodu można znaleźć łyżkę dziegciu. Również metodologia Agile ma swoje mocne i słabe strony. Wśród jej zalet wymienić należy: łatwość akceptacji pojawiających się zmian w projekcie, brak konieczności definiowania całego projektu od nowa, koncentrację na potrzebach klienta, czy wzmacnianie samodzielności zespołów.

Do wad Agile zaliczyć trzeba: niski poziom kontroli postępu realizowanych prac, potencjalne problemy z implementowaniem w dużych zespołach oraz koncentrację głównie na dostarczeniu produktu i jego produkcji, z pominięciem aspektów zarządzania kosztami, relacjach prawno-formalnych, dokumentacji czy sprzedaży projektu.

Dlaczego warto wdrożyć podejście Agile?

Jak widać, istnieje wiele korzyści, które przemawiają za zasadnością wdrożenia podejścia Agile do struktur organizacji. Najważniejszą z nich jest uzyskanie znacznej elastyczności oraz lekkości realizowania projektów przy jednoczesnym ukierunkowaniu na sukces. Co więcej, zwinne zarządzanie projektami można z powodzeniem zsynchronizować z innymi procesami organizacyjnymi, gdy wymaga tego złożone środowisko pracy.

Artykuł opracowany przy współpracy z ProCognita - firmą oferującą szkolenia, doradztwo i wykłady z zakresu Agile i Lean.

Komentarze